REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SMS PREMIUM RATE

&1. Postanowienia ogólne.

 1. Organizacją akcji z wykorzystaniem usług SMS Premium Rate (zwaną dalej „usługą SMS PR”) zajmuje się Dobreimprezy TV –
  Dobre Imprezy Andrzej Prusisz  z siedzibą w Pabianice przy ul. Grabowa 12 (zwaną dalej „Siedzibą”) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Wiadomości SMS w akcjach z wykorzystaniem usług VPR mogą być wysyłane wyłącznie przez pełnoletnie osoby fizyczne. Osoby korzystające z usług SMS PR w Dobreimprezy TV będą dalej zwane „Uczestnikami”.

&2. Warunki uczestnictwa w akcjach SMS PR.

 1. Uczestnik chcący wziąć udział w akcjach SMS PR musi wykonać następujące czynności:
 2. a) wybrać numer odpowiadający danej akcji,
 3. b) wysłać na wybrany numer treść ustaloną w regulaminie danej akcji,
 4. c) spełnić ewentualne dodatkowe warunki określone w regulaminie danej akcji.
 5. Wiadomość nie zawierająca poprawnie sformułowanej treści jest nieważna i nie weźmie udziału w danej akcji.
 6. Do dyspozycji Uczestników są następujące numery SMS PREMIUM RATE: a) 7148( 1 zł + 23 % VAT ) b) 7248 ( 2 zł + 23 % VAT ) c) 73601( 3 zł + 23 % VAT )*
 7. Koszt wysłania jednej wiadomości SMS podany jest we wszystkich produktach promujących akcję oraz w regulaminie danej akcji, a jej wielkość jest niezależna od operatora sieci telefonii komórkowej. Wiadomość SMS może być wysłana wyłącznie z telefonu komórkowego. Wiadomości SMS wysłane za pomocą komputera nie będą uwzględniane.
 8. Wiadomości SMS wysyłane przez Uczestników danej akcji są przyjmowane i rejestrowane przez automatyczny system zgłoszeń, który określa czas odbioru wiadomości SMS, mierzony według zegara Dobreimprezy
 9. Dane zarejestrowane przez automatyczny system zgłoszeń są rozstrzygające dla ustalenia prawa udziału w akcji SMS PR.
 10. Dobreimprezy TV ma prawo wysyłać do Uczestników akcji SMS PR wiadomości o charakterze reklamowym przez pół roku licząc od czasu dostarczenia wiadomości SMS.

§3. Postanowienia końcowe.

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest Dobreimprezy . Uczestnik wyraża zgodę na wyemitowanie przekazanych przez niego danych osobowych zawartych w jego wiadomości SMS w Dobreimprezy . Uczestnik może w każdej chwili zażądać usunięcia swoich danych osobowych. Wysyłając wiadomość SMS Uczestnik, jego rodzic bądź opiekun, potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym Regulaminie.
 2. Wszelkie reklamacje w związku z akcjami z wykorzystaniem usługi SMS PR należy zgłaszać do Dobreimprezy  na adres Siedziby na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń takiego Uczestnika w związku z wysłaną przez niego wiadomością SMS, albo w terminie 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację, jeżeli została ona zgłoszona w terminie. Reklamacje związane z wysłaniem wiadomości SMS rozstrzyga Dobreimprezy.
 3. Dobreimprezy nie ponosi odpowiedzialności za dostarczenie wiadomości SMS. Wiadomości SMS nie spełniające wymogów określonych w regulaminie, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym ich czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych na nich danych są nieważne i zostaną wykluczone z akcji.
 4. Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające realizację Serwisu. Upusty cenowe dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe nie mają zastosowania do numeru dostępowego do serwisu.
 5. Wysyłając wiadomość SMS PR i biorąc udział w akcji Uczestnik, jego rodzic bądź opiekun podporządkowuje się postanowieniom regulaminu korzystania z usług SMS Premium i wyraża zgodę na jego treść.
 6. Regulamin Korzystania Z Usług SMS Premium w Dobreimprezy jest dostępny dla Ogłoszeniodawców w Siedzibie Dobreimprezy  oraz na stronie internetowej.